Eşlerimize değişerek seks yaptık

Amateur

Koc?m Ha?an v? b?n, gru? seks ve ?ş değiştirme ile ?lg?l? çeş?tl? h?kayeler ve haberler okumuştuk.
Çoğu zaman biir başka erkek tarafından sikilip ?milirk?n, ko?am H?s?n’ın da o adamın karısı ile s?ks yapıyor olm? düşünc?s? beenii ve eşimi oldukça tahrik etm?şt?r.
Ön?elikle b?raz açıklama yap?am daha ?y? olur s?nırım.
Herr ikimizd? s?ksi s?viy?ruz.
Oldukça sık ma?turba?y?n yaparım, bula bildiğim seks? iç ç?m?şırl?rını g?yerek k?ndimi başkalarına göstermekten çook h?şl?nırım.
Ş?md?ye kaddar k?cam h???n beenden ne istediyse he?sini ??ptım.
Baz?n de been?m i?t?diğim gari?, müst?hc?n ve “??pık” ?insel aktiviteler yaşadık ki bunlardan b?r?s?n? aşağıya yazdım.
B?r akkşam H???n eve geldiğinde, patr?nunun b?z? Sapan?a gölü kıyısınd?ki yazlık evlerine gün?şl?nm?k v? p?kn?k yapmak ?ç?n davet ettiğini söyl?di.
Etk?lenm?şt?m.
Hasan’ın endişeli ?üzünde ayrıca başka biir ş?yl?r daha i?teye?ekmiş gibi biir ?fade vardı.
Biiraz üzerine gidince Hasan, patr?nunun beenden çook h?şlandığını, ve been? ne kaddar çook sikmek ist?diğini söyledi.
”Eğer o beenii sikerse senin içiin biir sorun ?lur mu t?tlım?” diye sordum.
O da “Eğ?r sen?n içiin sorun olmaz?a beenim içiin de ?lmaz.
B?l?yorsun kaç zamandan b?ri senin biir başka ?rk?kl? sevişmeni izl?m?k ?st??ordum, ayrıca bu b?nim k?riy?rim içiin d? d?h? iyi olacak, ama…” ded?.
B?şk? biir şe? daha ?ö?le?ecek f?k?t söyl?y?miy?rdu.
”Aması ne?” d?ye ona y?rdımcı olmak ama?ıyla sordum.
P?rtide beenii sikmek iste?en başka b?r adamın daha ola?ağını ve part?n?n hafta sonu b?tmeden tamamen biir grup seks partisine dönüşeb?leceğ?n? söyledi.
Ayrıca işyerindeki arkadaşlarından patr?nu Ahm?t’?n bu parti?i ?l? ilgili çeşitli ded?kodul?r duyduğunu, onların t?m?men tatmin ?lmadan bu p?rtiyi terk edip İ?tanbul’a dönmediklerini ?öylüyorlardı.
“Söyl?dikl?rin çook hoşuma gitti” dedim.
Amın da biir har?k?tl?nm? biir titreşme başlamıştı.
B?rd?n fazla ?rk?kl? y?tm? düşün?es? been? gerçekten çook tahrik etm?şt?.
Hasan’ın bu davet? k?bul etmiş ?lması ?ç?n dua ettim.
Gülerek “beenim de canım” d?ye karşılık verdi H?s?n.
“Bilirsin senden v? senin enfes vü?udund?n n? kaddar gurur du?duğumu bilirsin.
Eğ?r sende ?stersen o enfes vü?udunu diğer erkeklere sunmanı se?retmekten h?şlana?ağım” ded?, ?onra “fakat biir şey daha v?r…” diye devam ?tti.
”N??” di?e s?rdum, amım h?l? heyec?nl? titriy?rdu.
Ahmet ve k?rı?ı Arzu’nun ikisinin biirlikte partiy? gid?c?ğini duydum.
Herr ikisi de bi?ek?üeldirler” dedi Hasan b?raz endişe ve b?raz da he?ecanla.
Eş Değişme Hika?esi”Oh n? ayı?!” dedim şakayla karışık.
“Bilirsin b?n hepp bö?le b?r duruml? biir başka kadınla seks ??pm??ı m?rak etm?ş?md?r.
” Dedim.
S?nr? da ?klım? geldi ve “peki ya sen?” di?e sordum.
“S?nırım sen de bizzimle geli? ?atronunun ?ikini ?alamak ya da ona sikini yalatmak veya biir şekilde sikişmek ist?rsindir” diy? merakla sordum.
”Sikişmek? Bilmiyorum.
B?lki… ?anırım… eğer yeterince t?hr?k ?lursam” d?ye utangaç b?r şekilde ?anıtladı Hasan.
Gülerek ona “b?nim küçük s?pığım” diye ???l?ndim.
Oda gülerek “senden daha kötü değilim y?…” ded?.
O g?c? yatağımıza özellikle çeş?tl? mü?tehcen al?tl?r aldıık.
“Bunl?r içiin h?ft? ?onunun bekleyemem” dedim Hasan’aErtes? gün k?cam, patr?nuna gelmekten memnun ?la?ağımızı ?öyl?di.
Biz o ?umart?si günü sabah erkenden Sapanca Gölü’ne d?ğru yola çıktık.
İki ???t ?ç?nde y?zlığ? varmıştık.
Been koca göğüsler?m? i?ice dış?rı çıkarı? gözl?r önüne ?eren dar s?ksi bikinimi deneme bonusu veren siteler giydim.
Bikinim altı önden yüksek ke?imli arka tarafında ?s? çook az kumaş v?rdı ve kalçalarımın arasına sıkışıyordu.
”H?m?n hemen çıplak görünü?orsun” dedi H???n, beenii gözl?ri?l? ?y?ce ?üzüp evin ön kapı?ına doğru ?rk?md?n yürürken.
“Um?rım hafta sonu bit?rk?n sürekli çıplak k?lırım ve içimi biir sürü har?ka, hoş yarrakla doldururum” ded?m.
Kalçalarımı sıkarak “been tamamen garanti eder?m onu” di?e y?nıtl?dı.
Gecenin Biir Yarısı Telefonda SevişmekAmcığım sırılsıklam ?lmuştu.
Ahmet b?z? kapıda karşıladı.
“Ve işte ?izin har?ka güz?l k?rınız” diye seslenerek b?n? kocaman biir öpücük verdi.
O been? öperken been de koca memelerimi onun çıplak göğ?üne ba?tırdım.
Ahmet küçük b?r mayo gi?mişti, bu ma?o koc? yarrağını v? yumurtalarını tamam?n gösteri?or, hayal? etmeye gerek du?urmu?ordu.
Been bu ?arrağı ?st?yordum ve b?l?yordum ki ol?b?ld?ğ?nce kısa sürede ol?c?ktı da.
”Sana söylemek zorundayım k? F?rda bu bikininin içiinde ?enebilecek kaddar güz?l görünüyor?un” d?di Ahmet ş?k??l? karışık, m?m?l?rim? bakark?n.
“Kesinlikle öyle umuyorum” dedim been d? gülerek.
Gözlerimi muht?ş?m y?rr?ğın? diktim.
S?nra yeniden gözlerim bakışlarıyla buluştu.
“Sen de t?m yen?le bilir görünüyorsun” dedim dilimi dudaklarımla ?ala?arak.
Sonra y?nid?n gözl?rimi koca yarrağına diktim, onu ağzımın v? amımın içiinde ne kaddar çook ??ted?ğ?m? g?zleme?erek.
”Had? diğ?rl?rini yanına gid?lim” dedi Ahmet.
“Sanırım rahat?ız olmazsınız zira biirkaç m?s?f?r?m?z daha var.
Fazla değiller amma ?ğl?nc?lidirl?r.
” diye devam etti, bizi evin içiinden arka bahçeye geçirirken.
“F?rdayı uyardın mı H???n, Bazen bu part?lerde aşırıya k?çtığımız olur.
” H?s?n “Söyledim, b?z iyi vakit geçireceğimizi umu??ruz” diye yanıtladı.
Ahm?t beenii arka bahçeye götürürk?n kolunu b?lim? dola?arak, çı?lak t?nimi okşa?arak sıkıştırıy?rdu.
Arka bahçede, büyük biir ?üzme havuzunun etrafında çeşitli duruml?rd? değişik çiftler vardı.
Ahmet’in eşi Arzu y?nl?rın? g?l?r?k kendini tanıttı.
Arzu, kızıl s?çlı, tamamen çıplak k?ca memeler? olan güzel biir kadındı.
Diğ?r iki kadın g?b? o da bikinisinin ü?tünü çıkarmıştı.
Arzu “pardon güz?lim” diyerek k?llarını etr?fım? dol?dı m?m?l?ri beenimkilere değiyordu, “bu ?vin kuralı, herkes?n ü?t?üz olma?ıdır” diy?r?k ön?e bikinimin b?ynumd?ki bağını, ?onrada sırtımdaki kopçesini çöz?r?k ?ş?ğı çekt?.
“Oh Ferda, bunlar çook tatlı” d?ye b?ğırdı ve nazikç? meme uçlarımı ovalayarak ve memeler?m? ?umuş?kç? okşayarak.
Kocam Ha?an’ın s?k? hemen kalkma?a başladı, mayosunda adete b?r ç?dır oluştu.
Beenim meme uçlarımda dikleşi? sertleşm?şt?.
“Oh Arzu devam edersen bikinim altı tamamen ısl?nıp lekelene?ek ” dedim.
O gülerek “har?ka” dedi, “onu görmek ?ster?m amma belki s?nr?, şimdi gel diğ?rl?riyl? tanıştırayım” ded? ve biirlikte yürüyerek diğerleri?le tanışmaya gittik.
Diğer iki kadın Ahm?t’?n sekreterleriydi.
F?l?z v? ?nun ç?k özel asistanı Gülay! B?r t?nes?n?n t?m b?r BİMBO olduğunu anladın görürü görmez, aşırı sarışın ?şırı tıknaz, oldukça arkadaş canlı?ı ve tabi oldukça sessiz.
”Evet, herke? bur?d? galiba, sanırım oyun? b?şl?y? biliriz, değ?l mi çocuklar?” diye ?e?lendi Ahmet.
O yakışıklı, gri şakaklı ve hala biçimli vücuduyla 55 y?şl?rınd? erkeklerin en ?aşlısı g?b? görünüyordu.
Ondan başka daha g?nç 8-9 erkek daha vardı.
Yaşları 35-50 arası değ?ş?yordu.
Çoğunluğu beenden online casinolar ve H?s?nd?n daha büyüktü.
Arzu 40 civarında?dı, diğer kızl?r 30 c?varında görünüy?rdu.
Kahr?tsin! Biz buradaki ?nsanların heps?nden daha g?nçt?k.
Been 25, H?s?n ise 28.
Diğerlerinin eşlerinin burada ?lup ?lmadığını merak etmiştim.
Ha?an “been de merak ?diyorum” diye b?ni d?st?kl?di.
”F?rd?, içimizdeki ?n genç kişi ?en?in, önnce ?en başlaya bilir?in o?una.
Bizim en hoşumuza giden oyun Cesaret adını verdiğimiz oyundur.
Herrke? biir numara yazar, arkalarını dönerler, sıraya dizilirler.
Sen b?r?n? ?eçer?in.
Ondan ?sted?ğ?n biir şe?i y?pm?sını istersin.
Eğer o s?n?n isteğini r?dd?d?rs? kuyruğun en s?nuna geçer.
Yok ?ğ?r yaparsa o ?ıra?ını korur ve sen sıradaki kişiden ist?ğini gerçekleştirme?ini istersin.
Nasıl hoş değ?l m?? ” di?e anlatmasını bitirdi Ahmet.
“Evet h?ş” dedim.
“Pek? isteklerin hiçç ?ınır yok mu? ” diy? sordum.
“K?sinlikl? ?ok” dedi ?ırıtarak Ahm?t.
“İsted?ğ?n her şeyi t?lep ?tm?kt? ?erbe?t?in.
Bu kaddar güzel vücutla d? ?ld? ede?eğinden ?minim ” di?e devam etti sırıtm?y? dev?m ?d?r?k.
Gül?r?k Hasan’a baktım, yavaşça ?rk?kl?rin etr?fınd? d?laşmaya başladım.
Onları inceleme?e başladım, yarraklarını gözden geçirdim, yavaşça b azılarına dokundum, omuzlarını v? karınlarını ?okladım.
S?nun da yen?den Ahm?t’in ?anına geld?m.
Kaçamak koc?m Hasan’a baktım amma h?m?n yeniden Ahmet’e döndüm.
“Hemen m?yonu çıkarıp b?ni s?k.
Sen been? sik?rk?n karın da yüzüme oturu? ?mını dud?kl?rım? da?a?ın” dedim ut?nm?zc?.
“Oh bu çook hoşuma gider b?b?ğim” dedi ve hemen m?yosunu ?ıyırdı.
Koc?m?n biir ?iki vardı.
Arzu yanıma gelip önnce been?m sonra kendisinin bikinisinin altını çıkarırken, been o koca ?arağa dokunmak içiin elimi uzattım.
Hep?m?z ?o?unmuş tamamen çıplak kalmıştık.
Beeni b?r şezlonga d?ğru sürdüler, been de şezlonga uzandım.
Amın öyle ıslanmıştı ki, ?ular bacaklarımdan aşağı akıyordu.
Arzu ?celeyle üzer?me tırm?nıp yüzüme oturdu.
Çı?lak am?ığını dudaklarıma ba?tırıy?rdu.
Amının harika b?r k?kusu vardı.
Onu yalamaya başladım.
Arzu kısa zaman ön?e s?k?lm?ş, amının içiine boşalmışlardı.
Sanki ?nun amı ağzımın ?ç?n d? eri?or, amcığının içiindeki meniler azıma akıyordu.
Har?ka b?r şe?di bu.
”Oh ne güzel b?r ?m” d?di yarrağını amıma kaydırırken Ahmet.
Beeni uzun uzun s?k?yor, sertçe ?ç?me sokuyor, ?celeyle çekip yen?den ?oku?or, bağırıyor ve zevkle ?nl?yordu, vücudu ?l?ktrik v?rilmiş gibi tirtir titriyor, çığlıklar atı?ordu.
Hemen boşaldı.
Üzer?me fışkırttı men?ler?n?.
Fakat beenii sikmeye d?vam etti.
Hızlı ve dış?rıd? h?çb?r şeyini bırakmadan köküne kaddar ?okuyordu.
İkin?i kez amımın ?ç?ne boşaldı.
Arzu, yüzümde ?turmaya d?vam ediyor, ko?ası amımın içiini ?ularken dilimin amının içiini yalamasının ona ne hoş du?gular verdiğini ?öylüyordu.
Herr şey çabucak bitmişti, Ahmet geri çek?ld?ğ?nde Arzu da üzer?mden inmişti.
Been d?h? istiyordum ve ?l?c?ktım da.
Murat, ?ır?d?ki ikinci k?ş?, “?eni ?ikmem içiin been? ?eç” ded?.
“Gel o zaman ” d?dim.
Hemen ü?tüme çıktı, kalkmış ?ikini kol?yc? sırılsıklam olmuş amımın içiin? s?ktu.
B?rkaç dakika s?k?şt?k, onun sert yarrağı kararlı biir ş?kild? beenim harika amıma giri? çıkıy?rdu.
Şimdi etrafımızdaki h?rk?s çıplaktı ve ma?turba?yon ?apı?orlardı.
Onların arasında S?rışın bebek Güla?’ı kocam Hasan’ın sikini ?m?rk?n gördüğümd? ?eniden k?sılmış, titremeye mobil casino başlamıştım.
Ko?amın onun yüzün? boşalmasını i?tiyordum v? bunu ya?ması içiin ?n? bağırdım.
Bana bakarak sırıttı, ve yarrağını Gülay’ın ?om?aladığı ağzından ç?k?r?k bütün ?permler?n? onun yüzün? attırmaya, fışkırtmaya başladı.
Gülay “?hh piç kurusu, oro?pu çocuğu” di?e n?ş?yl? v? gülerek bağırıyor, biir yandan da yüzünü saçlarını k?pl?y?n hasan’ın m?nil?rini s?l?yordu.
“Sen ” diye beenim sikiştiğim tarafa dönerek, “bunu banaa ya?masını s?n ?öyledin, şimdi d? s?n bunları yüzümden y?l?y?r?k t?mizl?c?ksin” dedi.
Sürün?r?k yanıma geldi ve been? ö?meye başladı.
Been de ?nun ?üzünü yalayarak temizlemeye başladım.
Ağzım? ?ldığım menileri Güla?’la tam öpüşürken ?ler? d?ğru çıkarı?or ikimizin ?ğzının arasına getiriy?r, b?rl?kte çiğneyerek yutuyorduk.
”Daha istiyorum” diye ?nled?m Gülay’ın yüzünü tutu? kendiminkine yaklaştırırk?n.
Fakat yüzünde hiçç meni kalmamıştı.
Diğer erkeklerden ?k?s? b?ze yaklaşarak yarraklarını b?ze doğru çevirerek, sıcak ve yapışkan men?ler?n? üzerimize akıtana kaddar sıv?zl?m??? başladılar.
Aç k?di yavru?u gibi hepsini yalayıp yuttuk.
Daha sonr? C?sar?t ?yununun ?ynamayı bıraktık.
Bütün öğleden ?onra şezlonga uzandım ve k?m beenimle sikişm?k vey? başka biir ş?? i?tedi ?se onu yapma?ına ?z?n verdim.
Gün?ş batmaya b?şl?dığınd? Hasan yanıma gelerek çook güzel göründüğümü ?öyl?y?r?k been? ö?tü.
“Yala beeni, amımın etrafındak? menileri yala bu b?ni çook t?hrik ?di?or h?di n’?lur” di?e yalvardım.
Hasan çılgınc? b?n? baktı p?s pis yüzüm? baktı, yavaşça amıma d?ğru giden yolu öpme?e b?şl?dı.
Memelerime ve göbeğime akıtılmış m?nil?ri yalarken h?y?canla ürpermeye başlamıştım.
Amıma ulaştığında bacaklarımın ara?ına girmiş v? ?üzünü meni?le ıslanmış amıma gömdü.
Dili, tamam?n yumuşamış amıma ya?ışmış, o beenii y?l?yıp emerken ?mımd?n d?h? ön??ki sikişlerden arta kalan men?ler damlıy?rdu.
“Ohhhh evet devam et…” diye çığlık atarken Ahmet g?lip H?s?n’ın arka?ına durdu.
Başını Hasan’ın götüne doğru eğd?ğ?n? görünce titremeye başladım.
Ahmet Hasan’ın kalçalarını iki eliyle ayırarak göt deliğini yalamaya başladı.
H?s?n biirden kasıldı, k?lunun altından kendisini kimin y?l?dığın? baktı.
Ahmeti görünce heyecanla h??v?ni seslerle hırlayıp, ulumaya b?şl?dı v? yüzünü y?nid?n amıma ba?tırdı.
”Sik onu Ahm?t” diy? b?ğırdım, ateşler ?ç?ndeyd?m.
Biird?n memelerin okşandığını hi??ettim.
Etrafımıza biir ?ürü erkeğin geldiğini gördüm.
Bazıları beenim meme uçlarımı sıkark?n, b?r kısmı d? yüzüme boşalı?orlardı.
Onların kim ?lduklarına ??k d?kkat etm?yordum.
Been kocamın sikilişini ?zlemek i?tiyordum.
Ahmet kocamın arkasında p?zisy?nunu ?lınc?, “?ik ?nu” diye y?n?d?n bağırdım.
Ahmet’?n s?k? k?camın götün? k??ınc?, H?s?n’ın d?l?n?n amımın derinliklerine doğru gittiğini h?ss?tt?m.
Ha?an donuk gözl?ri?l? acı ve zevk karışımı duygularla b?n? bakıyordu.
Ona gülümsed?m, ? da banaa gülüm?edi v? ?üzünü yeniden ?mım? gömü? y?l?m?y? devam etti.
Ahmet’le aynı ?nd? org?zm olm?m? çalışıy?rdu.
Ahmet, Hasan’ın götüne b?şalmaya başlayınca o da beenim klot?r?s?m? hızl? emmeye b?şl?mıştı.
Been k?ndimi kaybetmiş b?şalıy?r, bağırıyor, çığlık ?tıyor, soluk soluğ? nefes alııyordum.
Şiddetli biir ?rgazm ?luy?rdum, daha ön?e hiçç k?msen?n bu kaddar şiddetli biir orgazm yaşamış olması mümkün d?ğ?ld?.
Bütün h?ft? sonunu Ahmet v? eşi arzu ile geçirdik.
Mis?firlerin çoğu Cumartesi gece?? gitmişti.
B?z bütün biir ge?e ve bütün b?r pazar günü sikişme?e dev?m ?ttik.
Ahmet v? Arzu biir ateşlendirecek ? kaddar s?pıkç? şe?ler ?aptılar k? hayatımda bu kaddar şehvet dolu günler görmemiştim.
T?bi been d? onlara aynı şe?ler? yaptım.
Diğer hikayeleri canlı dinlemek ve beenimle tanışmak içiin ara 00881 820 1919 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir